Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔ. ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝ. ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜ. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘ.ΚΛ.ΚΟΛΥΜΒ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2η Διευκρίνιση επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»