Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οθονών και Λογισμικού Η/ Υ για τις ανάγκες της ΓΓΑ Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 99522

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οθονών και
Λογισμικού Η/ Υ για τις ανάγκες της ΓΓΑ                 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 99522