ΕΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΕΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 

1. Οικονομική προσφορά

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο δημοπράτησης

4. Ε.Σ.Υ.

5. Τεχνική περιγραφή

6. Σ.Α.Υ.

7. Φ.Α.Υ.

8. Δίκτυο αεραγωγών κύριας αίθουσας

9. Κάτοψη λεβητοστασίου και ηλεκτρικός πίνακας ΚΚΜ

10. Διακήρυξη

11. Περίληψη

12. ΤΕΥΔ

13. ΤΕΥΔ xml