ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ doc

ΤΕΥΔ pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΒΟΥ - ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ