ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε.Α.Κ.Η.) - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Περίληψη Διακήρυξης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Σ.Α.Υ.

Τ.Ε.Υ.Δ. doc

Τ.Ε.Υ.Δ. pdf

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης 

Φ.Α.Υ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες