Κατάλογος με τα ονόματα τεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Γ.Γ.Α. και εγγράφηκαν στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Κατάλογος με τα ονόματα τεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Γ.Γ.Α. και εγγράφηκαν στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Διόρθωση ονόματος Αναθέτουσας Αρχής και διαγραφή υπαλλήλων από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).