Τρι16012018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΙΕ Α Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (05.10.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α΄) (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (24.05.2017)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Ε΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α'  24.04.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Δ΄) 06.03.2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε 06.03.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Μέρος Α')

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι.Ε .Α.Ε. (Μέρος Β')

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Τροποποίηση)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε .Α.Ε. (Β' Τροποποίηση)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ από 20/07/2016 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ’)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:

αα) Το χειρισμό όλων των θεμάτων πρόσληψης, μεταβολών και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων αυτής, καθώς και των θεμάτων εποχικού προσωπικού των εποπτευομένων φορέων.
ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων αυτής.
γγ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής.
δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής, καθώς και του εποχικού προσωπικού των εποπτευομένων φορέων.
εε) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου.
στστ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής.
ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γ.Γ.Α.
ηη) Τη μέριμνα για την τοποθέτηση αναγκαίου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των συλλογικών οργάνων, τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ αυτής, καθώς και τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α..
θθ) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ομάδων Εργασίας και των Επιτροπών της ΓΓΑ και των εποπτευομένων φορέων αυτής.
ιι) Τη διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών σε φορείς του δημόσιου τομέα, στη ΓΓΑ και στα εποπτευόμενα αυτής, καθώς και την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών.
ιαια) Την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και την κατανομή αυτών ανά φορέα, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.
ιβιβ) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.
ιγιγ) Την άσκηση διοικητικού ελέγχου στις αποφάσεις των διοικήσεων (έλεγχος νομιμότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων) των εποπτευομένων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.
ιδιδ) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους.
ιειε) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας όλων των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ιστιστ) Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οικείου Τμήματος.»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104 - ΦΕΚ 171/28.08.2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326 /13.05.2015

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6614, 6612
tdadta @ gga.gov.gr
 
Προϊσταμένη Δερμιτζάκη Μαρία-Άννα 213-131-6273 mdermitzaki
  Βασσάλου Αργυρώ
213-131-6236
ivasaloy
  Γρίβα Αθανασία
213-131-6244
agriva
  Δουγένη Αγγελική
213-131-6260
adougeni
  Δούκα Σοφία 213-131-7033
sdouka
  Ζήκα Αναστασία
213-131-6235
nzika
  Ηλιοπούλου Βασιλική
213-131-6845
viliopoulou
  Κάββουρα Παγώνα
213-131-6490
pkavvoura
  Κελαϊδή Ευαγγελία
213-131-6880
ekelaidi
  Κιοσέ Ελένη
213-131-6240
ekiose
  Κυπαρίσσης Αριστοτέλης
213-131-6810
 
  Λαρεντζάκη Ζωή
213-131-6240
zlarentzaki
  Μανωλέμη Χριστίνα
213-131-6222
cmanolemi
  Μιχοπούλου Βασιλική
213-131-6892
 
  Μπακογιάννη Σοφία 213-131-6245
smpakogianni
  Νικολαΐδη Κωνσταντίνα
213-131-6892
 
  Παπαγεωργίου Βαγιούλα  213-131-6046  vpapageorgiou
  Παπαδημητρίου Βασιλική
213-131-6129
vpapadimitriou
  Παπακωνσταντίνου Βασιλική 213-131-6346 vpapakonstantinou
  Πιλάλη Αντιγόνη 213-131-6272, 6820 apilali
  Σαϊτάνης Νικόλαος  213-131-6249 nsaitanis
 Αναπλ. Προϊστ.
Σίννη Χρυσάφω 213-131-6255
csinni
  Σταύρου Χριστίνα 213-131-6247
chstavrou
  Ταγλαρά Σοφία
213-131-6892
 
  Τζικούκου Πηνελόπη
213-131-7049
ptzikoukou
  Τσιάκλα Αικατερίνη
213-131-6129
KTsiakla
  Τσιλίκη Άννα 213-131-6882
 atsiliki
  Χαλκιά Ευαγγελία
213-131-6047
ehalkia
  Χαρμπή Ουρανία
213-131-6258
rxarbi
Χονδράκη Ευανθία
213-131-6496, 6000
 
Χονδρού Βασιλική
213-131-6246
vhondrou
Ψυχούλη Μαλούχου Αγγελική
213-131-6238
GPsihouli

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου